LID WORDEN VAN LOMC

Als u lid wilt worden van onze club kan u dit formulier volledig invullen en verzenden. Dan moet u enkel nog een overschrijving van het lidgeld doen, op rekeningnummer 001-3520266-18 (IBAN BE50 0013 5202 6618 | BIC : GEBABEBB) met vermelding lidgeld voor het jaar ... (huidig jaartal invullen).

 

Voor 2024 bedraagt het lidgeld 40 euro + 5 euro toeslag voor de eerste inschrijving.

 

 

Als nieuw lid betaalt U dus 45 euro.

Als lid ontvangt u driemaandelijks het tijdschrift Retro Biker en ons driemaandelijks clubblad.

Indien u meer inlichtingen wenst in verband met uw lidmaatschap kan je altijd E-mailen naar info@lomc.eu

 

OPMERKINGEN

  1. Motoren met bouwjaar na 1980 zijn uitgesloten om deel te nemen aan de activiteiten van de club.
  2. Er kunnen uitzonderingen gemaakt worden mits aanvraag bij het bestuur.
  3. Om de administratie te vergemakkelijken eindigt elk lidmaatschap op 31/12 ongeacht de datum van inschrijving.
  4. Als u lid bent kan u profiteren van de goedkope verzekering via de club.
  5. Lees ook zeker het clubreglement

 

Gelieven het webformulier manueel in te vullen , indien dit automatisch gebeurd word dit aanzien als spam en niet verstuurd.

 

 

geslacht
Clubregelement

Art.1: Doel van het clubreglement (hierna CR genoemd): Het CR wordt opgesteld teneinde de werking van de vereniging optimaal te doen verlopen.

Art. 2: Uitvaardiging: Het CR wordt uitgevaardigd (opgesteld) door de Raad Van Bestuur (hierna RVB genoemd), die gemachtigd is het ten allen tijde te wijzigen zo het dit nodig acht. Het CR (of het aangepaste CR) is beschikbaar/ter inzage op elke ledenvergadering of op de zetel van de club. Zo een wijziging zich opdringt en door de RVB wordt beslist tijdens een lopend kalenderjaar zal hiervan lezing worden gegeven tijdens de vergadering zelf waarin de wijziging is beslist en zal het gewijzigd of het toegevoegd artikel verschijnen in het clubblad daarop volgend.

Art. 3: Ledenaansluiting en Kennisgeving van het CR: Bij aansluiting bevestigt elk lid inzage van de statuten te hebben gekregen en ontvangt een aansluitingsdocument dat bestemd is voor de archieven van de RVB. Aansluiting wordt slechts definitief mits en na betaling van het lidgeld. Elk lid verklaart zich te gedragen naar de statuten en het clubreglement van de LOMC vzw.

Art. 4: Lidgeld: Het jaarlidgeld wordt jaarlijks voor oktober door de RVB vastgesteld. Een nieuw lid betaalt 5€ aansluitingskosten. Het lidgeld moet telkens voor 31 december van het voorafgaande jaar betaald zijn, zoniet zijn de aansluitingskosten opnieuw verschuldigd . Indien men na oktober lid wordt betaalt men automatisch het lidgeld voor het erop volgende jaar.

Art. 5: Activiteiten: Alle activiteiten door de vereniging ingericht staan onder de bevoegdheid van de RVB, zowel naar inrichting, vorm, inhoud als aantal binnen een kalenderjaar. De RVB is gemachtigd activiteiten te ontwerpen en/of te schrappen. De RVB is gemachtigd medewerkers onder de leden aan te duiden om de in te richten activiteiten te realiseren. De inrichtingskosten van de clubactiviteiten zullen door de LOMC vzw gedragen worden. De financiële begroting van elke activiteit valt onder de bevoegdheid van de RVB. De door de vereniging ingerichte activiteiten die meetellen voor de toercompetitie zijn toegankelijk voor elk lid dat in orde is met aansluiting en clubreglement. Een lijst van de hiervoor in aanmerking komende activiteiten zal jaarlijks verschijnen in de eerste editie van het clubblad. Sommige activiteiten zijn ook toegankelijk voor niet-leden, sympathisanten en het algemene publiek. LOMC vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen veroorzaakt door of overkomen aan een lid tijdens een clubactiviteit of tijdens de voorbereiding ervan.

Art. 6: Vergoedingen: Principieel worden er geen vergoedingen toegekend aan de leden en/of medewerkers voor het inrichten van clubactiviteiten. De RVB is evenwel bevoegd hiervan af te wijkenen aan medewerkers een geldelijke tussenkomst verlenen, onder meer in door hen gedane en/of voorgeschoten kosten. 

Art. 7: Maandelijkse Vergaderingen : de LOMC vzw tracht maandelijks een vergadering te organiseren die zal plaats hebben telkens de eerste dinsdag van de maand in het Ontmoetingscentrum Stokrode, St Amandusstraat 18, 3511 Hasselt (Stokrooie). De bestuursvergadering neemt aanvang om 19 u 30. De vergadering is toegankelijk voor de leden vanaf 20 u 30. De RVB is gemachtigd plaats, data en aanvangsuren te wijzigen, eventueel een vergadering of meerdere vergaderingen bij te voegen of te schrappen.

Art. 8: Motorritten: De door de LOMC vzw ingerichte motorritten zijn toegankelijk voor alle leden die zich aanbieden met een motorrijwiel, volgens het inschrijvingsattest voor de eerste maal in het verkeer gebracht vóór 01.01.1966. De RVB is gemachtigd hierop uitzonderingen toe te staan. De moto-ritten omvatten zowel deze, ingericht door de LOMC vzw, als deze ingericht door aanverwante verenigingen waaraan de LOMC vzw als club wenst deel te nemen. Onder geen enkel beding kunnen ritten van de LOMC vzw , ingericht of beschouwd worden als snelheids- of wedstrijdritten. De LOMC vzw neemt als vereniging evenmin deel aan snelheids- of wedstrijdritten, ingericht door andere verenigingen. Ritten op de openbare weg kunnen slechts ingericht worden mits naleving van het verkeersreglement. Elke deelnemer is persoonlijk verantwoordelijk tijdens zijn deelname aan een rit zoals hoger omschreven. Elk lid dient de wettelijke reglementering omtrent het gebruikte voertuig na te leven, de wettelijke reglementering omtrent het sturen van het voertuig, alsmede de wettelijke reglementering inzake het verkeersreglement. Elke deelnemer die start aan een LOMC-rit verklaart zich in orde met de vereiste reglementeringen en deze te zullen naleven, zonder dat de LOMC vzw hiervoor aparte controles dient te organiseren. De LOMC vzw of haar mandatarissen kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen veroorzaakt door of overkomen aan deelnemende leden.

Art.9: de LOMC-Beurs : De data, modaliteiten, inrichtings-, deelname-, en toegangsvoorwaarden van de jaarlijkse clubbeurs vallen onder de bevoegdheid van de RVB en zullen tijdig aan de beursdeelnemers worden bezorgd.

Art.l0: LOMC- feestjes : Inrichting, plaats, datum en modaliteiten zullen door de RVB worden beslist en tijdig verschijnen in het clubblad. De feestjes zijn toegankelijk voor leden, eventueel met 1\ partner en voor sympathisanten. De deelnameprijs wordt bepaald door de RVB en is afhankelijk van de aanbestedingsprijs. De LOMC vzw kan voor haar leden een tegemoetkoming voorzien in de deelnamekosten .

Art.11: Verzekeringen: de leden kunnen via de LOMC vzw een verzekering BA of meerdere verzekeringen BA afsluiten voor één of meerdere oldtimers bij de groepsverzekering van de BFOV vzw.
De tussenkomst vanwege LOMC vzw beperkt zich tot het afleveren van een aanvraagformulier , als bewijs van lidmaatschap , en het geven van informatie . Dit houdt vanwege LOMC vzw geen enkele verplichting noch verantwoordelijkheid in wat betreft o.m. bemiddeling of andere tussenkomsten in het regelen van gebeurlijke ongevallen waarin leden-verzekerden zouden betrokken zijn. Desbetreffende verzekeringen worden door de BFOV vzw -tot nader order- afgesloten bij de Mij. WINTERTHUR nv via makelaar MARSH. Verzekeringnemers dienen zich volledig te schikken naar de verzekeringsvoorwaarden die bedongen zijn in de desbetreffende conventie tussen voornoemde verzekeraar en bemiddelaar . Bij stopzetten van het lidmaatschap vervalt ook het recht op de verzekering .